Wersja na dzień 24.05.2017 r.

 Regulamin

Rajd Rowerowy pn. „III Roztoczański Rajd Rowerowy Green Velo”

27 maja 2017 r. 

I Organizatorzy:

-       Starostwo Powiatowe w Lubaczowie,

-       Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

-       Gmina Horyniec-Zdrój

-       Komitet Organizacyjny

-       Wiesław Huk -- Vice Starosta Lubaczowski – Przewodniczący

-       Robert Serkis – Wójt Gminy Horyniec-Zdrój – Z-ca Przewodniczącego

-       Dorota Wróbel - członek Zarządu Powiatu w Lubaczowie

-       Stanisław Mokrzycki – członek Rady Powiatu w Lubaczowie

-       Marta Zabrońska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

-       Bogdan Skibiński - Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Partnerzy:

- „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z o.o.

- Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna,

- Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie im. Tadeusza Kościuszki,

-  Nadleśnictwo Lubaczów,

- Józefowska Kawaleria Rowerowa.

II Cele rajdu:

- popularyzacja turystyki rowerowej i geoturystyki na trasie i w korytarzu wschodniego szlaku Green Velo,

- promocja walorów turystyczno-krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego oraz geologicznego Roztacza na terenie województwa podkarpackiego,

- propagowanie aktywnego spędzania czasu,

- popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze,

- promowanie aktywnego spędzania czasu. 

III Termin i miejsce 

1. Rajd rowerowy odbędzie się 27 maja 2017 r. 

2. Rejestracja uczestników godz. 8 00 – 9 00– biuro rajdu, Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju 

3. Start rajdu godz. 9 30, Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju 

4. Zakończenie rajdu: 1800 – 1900 

IV. Trasa rajdu 

1.   Przebieg trasy: START – Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju, Werchrata, Wzgórze Monastyr w Werchracie, Dziewięcierz, Rezerwat Jałowców Sołokija, Nowiny Horynieckie (kapliczka przy źródłach), META – Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju. 

2.   Długość trasy: ok. 45 km 

V. Punkty odżywiania

Organizator zapewnia:

- kącik kawowy na starcie rajdu – Park Zdrojowy w Horyńcu-Zdroju,

- poczęstunek – Werchrata,

- obiad – Park Zdrojowy

Poczęstunek oraz obiad, będą wydawane za okazaniem bloczka.  

VI. Warunek uczestnictwa:  

1.   Uczestnicy obowiązkowo wypełniają załączniki, które będą dostępne podczas elektronicznej rejestracji uczestnika rajdu:

-„oświadczenie” z własnoręcznym podpisem, że stan zdrowia pozwala na udział w rajdzie, startują na własną odpowiedzialność, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 1,

-„oświadczenie” odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności do poruszania się po drogach, zobowiązują się do przestrzegania przepisów o Ruchu Drogowym, zwłaszcza w tych częściach rajdu, których trasa przebiegać będzie drogami publicznymi - załącznik nr 2,

-„oświadczenie” o zapoznaniu się z regulaminem rajdu – załącznik nr 3.

2.   Uczestnikami rajdu mogą być wszyscy miłośnicy aktywnych form wypoczynku.

3. W rajdzie mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie.  

VII. Zgłoszenia i opłata startowa 

1.   Zgłoszenia wraz z opłatą będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://system.timedo.pl/pl/publiczny/impreza/255/uczestnicy do dnia 17 maja 2017 r.

2.   Udział w rajdzie możliwy tylko przy wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia, podpisaniu oświadczenia w biurze rajdu oraz uiszczenia opłaty startowej. W przypadku osób niepełnoletnich udział jest możliwy jedynie pod opieką osoby dorosłej, mają także obowiązek dostarczyć do biura rajdu deklarację – załącznik nr 4 zwalniającą organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie przejazdu. Deklaracja powinna być podpisana przez rodzica, bądź opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. 

3.   O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uczestników jest ograniczona - 300 osób. 

4.   Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 10,00 zł - wpłatę należy dokonać na konto nr 66 9101 0003 2001 0016 1655 0001.

5.   Warunkiem poprawnego zgłoszenia będzie uiszczenie opłaty startowej w terminie do dnia 12 maja 2017 r. Osoby które nie dokonały opłaty we wskazanym terminie zostaną skreślenie z listy startowej uczestników. 

6.   Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ewentualnie niniejszą opłatę można przenieść na innego uczestnika, po kontakcie mailowym z organizatorem (z adresu użytego w rejestracji). 

7.   Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

8. Zaleca się jazdę w kaskach ochronnych – w przypadku dzieci jest to warunek konieczny.  

9. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower, którego wyposażenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.  Ponieważ planowana trasa rowerowa jest wymagająca nie tylko pod względem kondycyjnym, ale także pod względem różnicy wzniesień i na niektórych odcinkach trasy z nie sprzyjającą nawierzchnią, dlatego dla lepszego komfortu jazdy wskazane jest posiadanie podczas rajdu - roweru typu górskiego / trekkingowego.

10. W trakcie trwania rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Każdy kto złamie ten zakaz może zostać wykluczonych z rajdu przez organizatorów. 

11. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do utrzymywania się w grupie, unikania gwałtownego hamowania i przyspieszeń, planowana średnia prędkość przejazdu wynosi ok. 12 km/h.

12. Każdy uczestnik powinien dostosować się poleceń organizatorów oraz Policji i innych obecnych na rajdzie służb.

Służby porządkowe Organizatora będą stanowiły osoby ubrane w kamizelki z widocznymi napisami „organizator”. 

13. Opłata startowa będzie przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych.  

VIII. Nagrody dla uczestników rajdu.

1. Konkurs Green Velo organizowany przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną. Dla zwycięzców konkursu nagrody (akcesoria rowerowe) ufundowała firma: GOBARTO S.A. – jedna z największych grup kapitałowych w Polsce działających
w szeroko rozumianym sektorze rolno-spożywczym.

2. Klub Podróży HORYZONTY – od 10 lat organizator wyjazdów podróżniczych, ufundował jako nagrody 3 vouchery każdy po 500 zł na wycieczki rowerowe lub inne formy rekreacji z ich oferty. Zasady uzyskania nagród zostaną określone w trakcie imprezy.

3. Loteria fantowa – nagrody, w tym akcesoria rowerowe otrzymają uczestnicy rajdu, których numery startowe zostaną wylosowane z puli numerów.

4. Rower trekkingowy – loteria dla uczestników rajdu rowerowego. 

REGULAMIN LOTERII

1) Losowanie nagród odbędzie się w dniu 27.05.2017 r. po zakończeniu rajdu rowerowego, w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju.

2) Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj.: 1,2,3... i będą odpowiadać numerowi startowemu uczestnika rajdu, który otrzyma na starcie. Los zawierał będzie również imię i nazwisko uczestnika rajdu.

3) W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.

4) Losy zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

5) W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

6) Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

7) Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania, na terenie Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju (miejsce mety), na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez organizatora loterii.

8) Aby wszyscy uczestnicy mieli jednakowa szansę wylosowania w loterii nagrody głównej tj. roweru trekkingowego, obędzie się ona
w pierwszej kolejności, a po wręczeniu nagrody głównej, przeprowadzone zostanie loteria fantowa pozostałych nagród wymienionych powyżej, w pkt. VIII ppkt. 3 Regulaminu.

9) Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji nagród.

10) Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

IX. Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia rajdu, przyznania i wydania nagród (loteria fantowa) oraz publikacji list startowych, a także wykorzystane zostaną w materiałach fotograficznych i filmowych z rajdu. 

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest organizator. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

X. Postanowienia końcowe: 

1.Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. 

2.Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje w nim na własną odpowiedzialność. 

3. Organizator zapewnia:

-zabezpieczenie medyczne w trakcie imprezy - ratownik medyczny w karetce pogotowia ratunkowego poruszający się za uczestnikami rajdu,

-serwis rowerowy – serwisant oprócz pomocy przy naprawie roweru, będzie dysponował przyczepą rowerową oraz kilkoma rowerami na ewentualną podmianę. 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu. 

5. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora oraz w sprawozdaniach z imprezy turystycznej. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niezarejestrowane i nie mające numerów startowych.

8. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

XI. Pozostałe informacje: 

1. Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów poprzez kontakt osobisty z wypożyczalnią w Zwierzyńcu  http://zwierzyniec-rowery.pl//, Tel.: 601 507 306.   

Koszt wypożyczenia roweru 25 zł / szt. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie imprezy. 

3. Program Rajdu stanowi integralną część Regulaminu.

4. Program jak też regulamin Rajdu może ulec zmianie..  

Kontakt:

 Biuro Rajdu: tel. 16 632 87 17, 16 632 87 19.